Biznes

Komu i do czego potrzebna jest analiza finansowa przedsiębiorstwa?

Żyjemy w świecie dla którego wartością najwyżej cenioną jest informacja. Gromadzenie, przetwarzanie i interpretowanie danych dotyczy także podmiotów gospodarczych – dla każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość, podstawą funkcjonowania jest opisywanie kondycji firmy przez pryzmat analizy finansowej. Co to jest analiza finansowa? W jakim celu jest sporządzana? Kto i do czego może ją wykorzystać?

Czym jest analiza finansowa?

Klasyk ekonomii Robert Petterson postrzega analizę finansową jako narzędzie umożliwiające zrozumienie wyników przedstawionych w sprawozdaniu finansowym poprzez pryzmat działalności przedsiębiorstwa i całej branży, w której ono funkcjonuje oraz ryzyka i szans dalszego funkcjonowania. Oznacza to, że analizy finansowej nie należy sprowadzać do przeglądania i porównywania tabelek z liczbami, nie wolno jej także utożsamiać z bilansem – dla oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa liczby niewiele znaczą bez uwzględnienia kontekstu.

Analiza finansowa pozwala na przegląd wyników finansowych oraz daje obraz sytuacji przedsiębiorstwa i jako taka stanowi element składowy analizy ekonomicznej – podstawy działalności gospodarczej. Dzięki analizie dokonuje się oceny sytuacji finansowej i majątkowej firmy oraz powiązanej z nimi efektywności funkcjonowania.Jakie wskaźniki poddawane są analizie? Analiza finansowa bada wielkości przedstawione w ujęciu pieniężnym.

Dzięki analizie ocenia się:

– płynność finansową,

– efektywność gospodarowania,

– wielkość przychodów i kosztów,

– wynik finansowy i rentowność.

Do przeprowadzenia analizy niezbędne są trzy źródła danych:

• sprawozdania finansowe,

• dane o działalności operacyjnej,

• wiedza na temat kontekstu działalności – branża, konkurencja, warunki makroekonomiczne.

Zestawianie i porównywanie danych nie powinno ograniczać się do porównywania wartości liczbowych, ale uwzględniać funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie:

– historii finansowej (jej braku i struktury),

– etapu rozwoju firmy (ważne przy ocenie startupów),

– skonsolidowanej analizy części składowych firmy wydzielonych do odrębnych spółek.

Rodzaje analiz finansowych

Ze względu na różne kryteria i sposoby prowadzenia działań można wyodrębnić kilka rodzajów analiz:

Kryteria metodologiczne:

• kompleksowa – badanie wszystkich zjawisk występujących w przedsiębiorstwie w określonym przedziale czasowym; analiza trudna i czasochłonna, ale dokładna,

• Decyzyjna – bada zjawiska w układzie przyczynowo- skutkowym; celem jest dostarczenie wiedzy niezbędnej do podjęcia konkretnej decyzji,

• Funkcjonalna – to odcinkowe badanie odrębnych zjawisk, najczęściej bez łączenia ich z innymi zjawiskami; jest to analiza skrócona; mogą ją wykonać wyłącznie osoby dobrze znające przedsiębiorstwo – na co dzień nadzorujące badane zjawiska.Kryterium stopnia szczegółowości:

• Ogólna – na podstawie niewielkiej ilości wskaźników syntetycznych bada najważniejsze zagadnienia z zakresu funkcjonowania i rozwoju firmy,

• Szczegółowa – pogłębia i rozwija badania analizy ogólnej; jest czasochłonna; wysoka przydatność przy opracowywaniu strategii rozwojowej firmy.

Kryterium zakresu badań:

• Całościowa – bada wszystkie zjawiska (we wzajemnym powiązaniu) od strony strukturalnej, jakościowej, ich dynamikę, przyczyny zaistniałej sytuacji,

• Odcinkowa – problemowa; w sposób dogłębny analizuje i ocenia konkretny problem, wycinek działalności przedsiębiorstwa.

Kryterium formy przeprowadzanych badań:

• Wskaźnikowa – jedna z najczęściej stosowanych analiz; gromadzi i przetwarza dane o sytuacji finansowej firmy oraz wynikach działalności; weryfikacji poddawane są logicznie powiązane ze sobą wskaźniki zawarte w dokumentach finansowych,

• Rozliczeniowa – polega na badaniu zależności i powiązań miedzy wszystkimi zjawiskami; identyfikuje czynniki wpływające na kształt tych powiązań; czasochłonna, wymagająca pod względem warsztatu badawczego, ale bardzo cenna do wykorzystania w procesie zarządzania.

Kryterium perspektywy czasowej daje nam podział na analizę: retrospektywną, bieżącą i prospektywną. Przeznaczenie analizy dzieli ją na zewnętrzną i wewnętrzną, a zakres przestrzenny wyodrębnia analizę pojedynczego przedsiębiorstwa oraz analizę międzyzakładową.Komu potrzebna jest analiza finansowa?

Analiza jest narzędziem niezbędnym dla samego przedsiębiorstwa – to element determinujący proces zarządzania, głównie w zakresie budowania pozycji firmy na rynku oraz tworzenia strategii rozwojowej.

Z analizy korzysta również otoczenie przedsiębiorstwa. Wyniki finansowe są ważne dla:

– banków lub innych instytucji finansowych udzielających kredytów,

– inwestorów,

– kontrahentów sprawdzających wiarygodność partnera.

Dane z analiz wykorzystują także urzędy statystyczne oraz audytorzy.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *